پرش لینک ها

جهت آشنایی با تجهیزات حرفه ای مورد نیاز دوره “مدرس جهانی”، فایل زیر را مشاهده فرمایید:

تجهیزات حرفه ا ی مدرس جهانی

 

*سعید صنعتی*