پرش لینک ها

این بخش شامل تجربیات و اطلاعاتی است که مدیران در دنیای پویا و غیرقابل پیش بینی امروز میتوانند به وسیله آن چشم انداز، اهداف و ماموریت مجموعه خود را به درستی و با شفافیت کامل تدوین نمایند.

 

سعید صنعتی

مدرس و تسهیل گر

wWw.sanati.ws