پرش لینک ها

دوره مدرس جهانی برای اولین بار در کشور توسط تسهیل گر سعید صنعتی برگزار می گردد که محتوای انحصاری آن در ویدیو زیر ارائه می گردد:

 

 

*سعید صنعتی*