پرش لینک ها

لیکویید

نوار پیشرفت

با عناصر موضوعی به سبک قدیمی خداحافظی کنید! </ span> Hub تعداد زیادی عنصر را شامل می شود که هم از عناصر مدرن و هم از عناصر سنتی تشکیل شده است. ایده های خود را با یک ویرایشگر بصری بصری زنده کنید. وب سایت خود را به صورت بصری ایجاد ، ویرایش و سفارشی کنید و تغییرات را فوراً مشاهده کنید. بدون کدگذاری لازم است!

نوار پیشرفت دایره ای

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

ضخامت نوار پیشرفت

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

موقعیت های برچسب

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

گرد بودن

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

رنگهای بی نهایت

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی